stáž neonatologie

Specializační odborná stáž

Vzdělávání se uskutečňuje formou celodenní průpravy odpovídající týdenní pracovní době. Praktický výcvik je realizován na odděleních neonatální fyziologické, intermediární, intenzivní a resuscitační péče. Cílem praktické části programu je získání dovedností v oblasti fyziologických a patologických novorozenců se zaměřením na velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotnost, závažné poruchy poporodní adaptace a problematiku operativně řešitelných vrozených vývojových vad ve smyslu vzdělávacího programu oboru neonatologie. Teoretická příprava probíhá formou individuálních konzultací a účastí na seminářích, workshopech a přednáškách.

ÚPMD je členem konsorcia pro realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu neonatologie.

Financování stáže z prostředků ESF je možné pouze pro mimopražské lékaře.

  • Doba trvání stáže: 12 měsíců
  • Odborní vedoucí stáže: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, MUDr. Ivan Berka, MUDr. Petra Šaňáková
  • Kontaktní osoba: Hana Žalmanová, tel.: 296511200 mail: sekretariat@upmd.eu

Odborná náplň stáže odpovídá náplni vzdělávacího programu certifikovaného kurzu neonatologie. Praktický a teoretický výcvik je zaměřen na problematiku: resuscitace, intubace, kanylace hlubokých a povrchových žil, arteriální přístupy, monitoring, vedení umělé plicní ventilace, terapie multiorgánového selhání, prevence vzniku nozokomiálních infekcí, analýza faktorů neonatální mortality a morbidity, hypotermie a ultrasonografie.

Dokumenty ke stažení