Operační program Praha - Adaptibilita

Aktuální stav realizace projektu:

  • Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/34046
  • Operační program: Praha-Adaptabilita
  • Prioritní osa OPPA: 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
  • Zahájení realizace: 1.2.2012
  • Ukončení realizace: 28.2.2013
  • Podpora poskytovaná z OPPA: 2 093 998.50

Cíl projektu:

Ústav pro péči o matku a dítě v současné době realizuje projekt Certifikovaný kurz péče o novorozence pro dětské a zdravotní sestry a porodní asistentky v ÚPMD, podpořený prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a erudici dětských a zdravotních sester a porodních asistentek s vyšší zodpovědností pro vysoce specializovanou samostatnou péči o novorozence na odd. fyziologických novorozenců . Smyslem vzdělávání sester pomocí tohoto kurzu je zvýšit nejen jejich teoretickou odbornost, ,ale zejména umožnit jim větší podíl odpovědnosti za péči o novorozence na odd. fyziologických novorozenců ÚPMD a tím snížit náročnou pravidelnou agendu kvalifikovaným lékařům, kteří se pak budou soustředit na řešení nestandardních či rizikových případů. Jedním z cílů projektu je zároveň vytvoření vzorového kurzu daného zaměření včetně metodiky a studijních materiálů pro celou ČR a postupné delegování určitých specifických činností z lékařů na kvalifikované sestry.

Výstupy projektu:

Předmětem projektu je uskutečnění pilotního certifikovaného kurzu pro 30 vybraných dětských a zdravotních sester a porodních asistentek z ÚPMD, ohrožených na trhu práce. z hlediska věku, tj. do 30 a nad 50 let. Kurz má část teoretickou i praktickou a je zakončen zkouškou. Absolventi kurzu získají certifikát o absolvování kurzu. Dalším výstupem kurzu je vytvoření metodiky a studijních materiálů , které budou sloužit i pro kurzy pořádané v dalších letech po skončení projektu.

Realizační tým:

Aktuální informace o projektu:

Certifikovaný kurz byl ukončen ke dni 28.2.2013. Proběhly všechny plánované přednášky teoretické části i výcvik praktických dovedností. Kurz byl ukončen závěrečným ústním i písemným přezkoušením uchazečů. Do projektu se podařilo zařadit celkem 40 dětských a zdravotních sester a porodních asistentek, kurz úspěšně absolvovalo 35 z nich. Bylo dosaženo obou cílů celého projektu, tj. zvýšení kvalifikace a erudice dětských a zdravotních sester a porodních asistentek se zvětšním podílu jejich zodpovědnosti při péči o donošeného narozence na oddělení fyziologických novorozenců a zároveň se podařilo vytvořit metodiku kurzu, na který mohou navazovat další kurzy, např. v r. 2013 Certifikovaný kurz péče o novorozence pro zdravotní sestry, porodní a zdravotnické asistentky v pražských porodnicích.