• Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/24015
 • Operační program: Praha-Konkurenceschopnost
 • Prioritní osa OPPK: 3 – Inovace a podnikání
 • Oblast podpory: 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
 • Zahájení realizace: 1.12.2010
 • Ukončení realizace: 31.5.2012
 • Podpora poskytovaná z OPPK: 56 030 037,33

Aktuální stav realizace projektu:

Fyzická realizace projektu byla ukončena v červnu 2012. V současné době je projekt ve fázi udržitelnosti a výstupy projektu nyní plně slouží pacientům Ústavu pro péči o matku a dítě.

Cíl projektu:

Ústav pro péči o matku a dítě v současné době realizuje projekt Vybudování Centra fetální medicíny, podpořený prostřednictvím Operačního programu Praha pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Cílem projektu je vybudování Centra fetální medicíny v rámci PC ÚPMD v Praze Podolí a s tím související vývoj a implementace nových diagnostických a terapeutických postupů u plodů se závažnými vrozenými vývojovými vadami (VVV) a/nebo plodů s poruchami vývoje u vícečetného těhotenství, které je možné úspěšně řešit chirurgicky v průběhu těhotenství (snížení závažnosti onemocnění a optimalizace podmínek plodu při přechodu do novorozeneckého období).
Základním cílem chirurgického řešení VVV a funkčních poruch plodů v děloze je zlepšení celkové prognózy postiženého plodu/novorozence (snížení mortality, snížení celkové morbidity).
V současné době poskytují možnost fetální chirurgie v EU pouze 3 centra (University Hospital Leuven v Belgii, Fetal Medicine Centre ve Velké Británii, Hospital Universitari Barcelona ve Španělsku).

Výstupy projektu:

Předmětem projektu bylo pořízení 14 technologických celků (např. jmenovitě endoskopické soustavy k provádění fetální chirurgie, High-endového multioborového ultrazvukového (UZ) diagnostického přístroje pro přesnou diagnózu závažných vývojových vad novorozence a další) a instalace vestavěných technologií, které budou pořízeny v rámci modernizace novorozeneckého oddělení (nezbytné součásti výzkumného projektu). V rámci projektu bylo nakoupeno dále 7 resuscitačních inkubátorů a 2 resuscitační vyhřívaná lůžka. Pořízena byla také mobilní ultrazvuková jednotka s možností trojrozměrného zobrazení (3D), která umožňuje přesnou vizualizaci struktur amniové dutiny a plodu při výkonech v děloze u vysoce rizikové skupiny pacientů.

Předmětem projektu byly rovněž stavební úpravy části budovy A, 3. nadzemního podlaží hlavní budovy žadatele, kde bylo vytvořeno oddělení dětské JIP, které bude využito pro klinický výzkum novorozenců vzešlých z Centra fetální medicíny.

Nedílnou součástí projektu jsou výzkumně vývojové činnosti. Mezi ně patří zejména výzkum a aplikace nových metod prenatální diagnostiky, nové postupy v endoskopických metodách fetální chirurgie, dále pak 2D analýza vrozených vývojových vad a hodnocení prediktivních faktorů, optimalizace terapeutického a diagnostického protokolu a vědecká spolupráce s centry fetální chirurgie v rámci Eurofoetus Foundation.

Celková výše podpory z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost dosáhla výše 54 941 375,03 Kč.

Realizační tým:

 • vedoucí projektu: prim. Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA; email: z.stranak@seznam.cz
 • ekonom projektu: Ing. Blanka Jedličková; e-mail:blanka. jedlickova@upmd.eu
 • ředitel: Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.; e-mail: reditel@upmd.eu
 • technik: Ing. Ludmila Vlašaná; e-mail: vlasana@upmd.eu
 • administrátor projektu: DHV CR, spol. s r. o.; e-mail: martin.dohnal@dhv.com
 • dodavatel stavebních prací a dodávek; e-mail: centrala@swietelsky.cz
 • dodavatelé zdravotnických technologií:
  • medisap, s.r.o.
  • HOSPIMED, spol. s r.o.
  • Laparo Tech Instrumnts s.r.o.
  • S&T Plus s.r.o.
  • Electric Medical Service s.r.o.

vybudování Centra fetální medicíny