Ve dnech 12. a 13. října 2012, případně 2.kolo proběhne ve dnech 19. a 20. října 2012. od 14 hodin do 22 hod a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin.

Volební okrsek č. 250

Údaje o voličích/rozsah a formální náležitosti viz vzor „Nahlášení k zápisu do zvláštního seznamu voličů“, kteří projeví zájem být zapsáni do zvláštního seznamu voličů, předá vedení příslušného zdravotnického zařízení paní Militké z odboru správních agent, se zaškrtnutím pro 1. a 2. kolo voleb nejpozději do 10.10. 2012 do 16 hodin a ve dnech voleb přímo do okrskové volební komise/ale jedná se pouze o voliče, kteří v daném volebním okrsku tj. 250 jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
Při těchto volbách je možno volit v ÚPMD,/ pouze na voličský průkaz předem zajištěný/, do kterého se po předchozí domluvě dostaví 2 členové OVK č. 250.

Pacientky, které v ÚPMD budou v tyto dny hospitalizované, si musí ve svém úřadě místa bydliště zajistit voličský průkaz s ověřeným podpisem.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 10.října 2012 od 16 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Úkoly pro zdravotnické zařízení pro umožnění voleb:

  • zajistit spolupráci s úřadem P4
  • informovat personál a pacientky
  • umožnit pacientkám, u kterých to dovolí zdravotní stav, hlasovat v místě trvalého bydliště
  • možnost zapsání do Zvláštního seznamu voličů
  • zajistit volební místnost ve zdravotnickém zařízení
  • zajistit volební schránku