V průběhu uplynulého období byly zahájeny přípravné práce projektu: Centrum vývojové péče v Ústavu pro péči o matku a dítě.

Cílem projektu je:

  1. Vybudování Centra vývojové péče pro perinatálně ohrožené novorozence v rámci Perinatologického Centra ÚPMD v Praze Podolí.
  2. Vývoj a implementace nových diagnostických a terapeutických postupů u perinatálně ohrožených novorozenců. Perinatálně ohroženým novorozencem je novorozenec se závažnými vrozenými vývojovými vadami (VVV), novorozenec nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti, novorozenec s poruchou nitroděložního vývoje, novorozenec po komplikovaném porodu a novorozenec z vícečetného těhotenství.
  3. Základním cílem plánovaného centra je zlepšení celkové prognózy perinatálně ohrožených novorozenců, zlepšení podmínek pro optimální psychomotorický vývoj (interakce matka-dítě) a zlepšení dlouhodobé následné péče. V současné době neexistuje v ČR specializované oddělení na problematiku post-resuscitační a post-intenzivní péče u perinatálně ohrožených novorozenců.

Předmětem projektu je pořízení 20 specializovaných inkubátorů, které umožňují optimální post-intenzivní péči. Specializované inkubátory umožňují přímý kontakt matky s dítětem, který je v rámci vývojové péče jedním z nejdůležitějších faktorů pro nastartování adekvátního psychomotorického vývoje. Dále se mezi tyto technologie řadí i vestavěné technologie (rozvody medicinálních plynů), které budou pořízeny v rámci modernizace novorozeneckého oddělení. Předmětem projektu jsou rovněž stavební úpravy části A, 3.NP hlavní budovy příjemce dotace, kde bude vytvořeno oddělení Centra vývojové péče.

Nedílnou součástí projektu jsou výzkumně vývojové činnosti. Mezi ně patří zejména výzkum a aplikace nových metod post-resuscitační péče a optimalizace podmínek vývojové péče (časné neurologické vyšetření, neurofyziologické vyšetření, časná rehabilitační péče, metoda Kangaroo – skin to skin kontakt, oftalmologické intervence – časné korekce poruch zraku, problematika poruch sluchu). U novorozenců s vysokým rizikem vývojového postižení v oblasti motorické, mentální a senzorické zahajujeme terapeutická opatření kdykoliv jsou nutná. Jedná se o zdravotní problémy natolik specifické, že funkce Centra vývojové péče na neonatologickém oddělení je nezastupitelná.

dítě

Umístění dítěte ve specializovaném inkubátoru umožňuje zlepšit podmínky pro kontakt s matkou, psychomotorický vývoj dítěte a vede ke snížení rizika závažných postižení v souvislosti s nedonošeností.

V současné době je na základě VZ malého rozsahu uzavřena smlouva s administrátorem projektu, kterou se stala společnost EUROVISION, a.s.

Dále dle výsledků VZ malého rozsahu byla podepsána smlouva na zpracování realizační dokumentace, která byla odevzdána a stala se součástí zadávací dokumentace na stavební část.
Zadávací dokumentace na stavební část projektu i dodávku zdravotnických technologií jsou zveřejněny. Výsledky těchto veřejných zakázek budou známy v průběhu října – listopadu 2014.

vybudování Centra vývojové péče