Ve IV. čtvrtletí roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 proběhla výběrová řízení na realizaci stavební části a dodávky zdravotnické technologie pro budované „Centrum vývojové péče“. Podrobnější informace o průběhu výběrových řízení jsou uveřejněny na webových stránkách ÚPMD v sekci veřejných zakázek. S vítězi výběrových řízení veřejné zakázky byly na dodávky zdravotnické technologie uzavřeny kupní smlouvy: s firmou medisap, s.r.o. na dodávku 20-ti specializovaných inkubátorů a s firmou MZ Liberec, a.s. na dodávku a montáž dvou kusů lůžkových ramp a pěti kusů technologických mostů (stropních stativů). Vítězem na realizaci stavební části veřejné zakázky se stala ostravská společnost G&G Building, s.r.o., se kterou byla dne 9.2.2015 uzavřena smlouva o dílo. Tím byla zahájena nejnáročnější část vybudování Centra vývojové péče (CVP) – realizace stavebních úprav ve 4.NP, pavilonu A, budovy ÚPMD v Praze Podolí.

rekonstrukce CVP rekonstrukce CVP

Stavební úpravy započaly na konci února roku 2015 bouracími pracemi a všemi aktivitami s tím souvisejícími. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá za plného provozu ostatních zdravotnických oddělení, bylo nutné velice pečlivě plánovat a koordinovat hlučné bourací stavební práce tak, aby nenarušovaly komfort a provoz ostatních oddělení. I z tohoto důvodu se stavba dostala do mírného skluzu oproti původnímu realizačnímu harmonogramu stavby. V dubnu a květnu pak již probíhaly práce rekonstrukčního charakteru, kdy byly budovány nové příčky, pokládány nové rozvody topení a vody a započaly práce na nové elektroinstalaci včetně slaboproudých technologií. Počátkem června 2015 byl stavebně dokončen skelet nového oddělení CVP a začalo se s instalací a osazováním nových stavebních i technologických prvků. Vzhledem k vysoké odbornosti budoucího pracoviště, byly požadavky na stavební práce jako takové velice vysoké, a zvláště byl kladen důraz na vysokou kvalitu všech použitých materiálů a technologií, které zde budou patřit k těm nejlepším. Vzhledem k vlivu oddělení na psychomotorický vývoj novorozenců byla velmi podrobně konzultována a následně řešena i barevnost a povrchová úprava použitých zdravotně nezávadných stavebních materiálů, s ohledem na umístění dítěte ve specializovaném inkubátoru a možnosti jeho kontaktu s matkou.

V současné době veškeré práce spojené s vybudováním centra CVP vrcholí a před zaměstnanci ústavu a jejich dodavateli je nejdůležitější fáze celého projektu – kompletace stavební části s dodávkami technologického zdravotnického zařízení a jeho zaregulování do stávajících technologií ústavu, včetně revizního a zkušebního provozu oddělení tak, aby stavba CVP mohla být následně úspěšně dokončena a zkolaudována, uvedena do provozu a tedy celý projekt výstavby Centra vývojové péče úspěšně zrealizován.

Tím se splní plánovaný základní cíl – vybudování Centra vývojové péče, které do budoucna zajistí zlepšení celkové prognózy perinatálně ohrožených novorozenců, zlepšení podmínek pro optimální psychomotorický vývoj (interakce matka-dítě) a zlepšení dlouhodobé následné péče o předčasně narozené dítě. Tak bude konečně v České republice existovat specializované oddělení na problematiku post-resuscitační a post-intenzivní péče u perinatálně ohrožených novorozenců.

V Praze dne 14.7.2015
Ing. Lenka Hrubá
Ing. Ondřej Šebestík