logo Norway grants

Podpořeno grantem z Norska

Ústav pro péči o matku a dítě předložil v srpnu 2014 žádost o grant z Norských fondů 2009 – 2014. Se svou žádostí uspěl a v březnu 2015 zahájil realizaci projektu „Ambulantní dlouhodobé sledování vysoce rizikových novorozenců“. Dále v červnu 2015 podal žádost do doplňkové výzvy, která byla úspěšná a umožnila pořízení více potřebných přístrojů v rámci projektu.

 • Program: CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
 • Programová oblast: PA 27-3 – Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku
 • Registrační číslo: NF-CZ11-OV-1-019-01-2014
 • Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, E-mail: zbynek.stranak@upmd.eu
 • Celkový rozpočet projektu: 8 201 006 Kč
 • Přidělená výše grantu: 6 560 805 Kč

Realizátorem projektu je Ústav pro péči o matku a dítě, který je již dlouhá léta pokládán za jedno z nejkvalitnějších zdravotních zařízení v oboru perinatální medicíny, což je dáno zejména jeho specializací a důrazem na medicínskou odbornost jeho zaměstnanců.

Hlavním zaměřením projektu je zajištění služeb sekundární a terciární prevence návazné dispenzární péče na perinatologické centrum. Předmětem předkládaného projektu je v první řadě pořízení 7 specializovaných přístrojů, které umožní vyšetření řady orgánových systémů vysoce rizikových novorozenců. Tím dojde k vytvoření podmínek pro optimální a adekvátní ambulantní péči u novorozenců s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností i u novorozenců, u nichž bylo nutné po porodu provádět resuscitačně –intenzivní péče z jiných příčin (infekce, perinatální asfyxie, poruchy nitroděložního růstu, vícečetná těhotenství a přítomnost vrozených vývojových vad).

Nedílnou součástí projektu je edukace ošetřujícího personálu v oblasti dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců, konkrétně se bude jednat o školení Vývojová škála Bayleyové. Tato aktivita přispěje ke zlepšení celkové prognózy rizikových novorozenců, zlepšení podmínek pro včasnou diagnostiku poruch psychomotorického a mentálního vývoje.

Součástí projektu bude implementace programu preventivní dispenzární péče.

Hlavním přínosem projektu je možnost provádění potřebných specializovaných vyšetření perinatálně ohrožených novorozenců díky pořízení moderních přístrojů, které taková vyšetření umožňují. V současné době je ambulantní péče o rizikové novorozence materiálně i technologicky zajištěna nedostatečně. Specializovaná ambulance nemá možnost používat nejmodernější ultrasonografické přístroje a nemůže tak provádět všechna potřebná specializovaná vyšetření. Aby mohl žadatel poskytovat příslušným pacientům nejkvalitnější dostupné metody diagnostiky a léčby, potřebuje pořídit moderní diagnostické přístroje do objektu ambulancí zaměřených na dispenzarizaci ve svém specializovaném perinatologickém centru.

Odkaz na program (http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi) a grantový mechanizmus (http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014)

Informace o průběhu realizace projektu:

Dne 29. 3. 2016 se dvě osoby zúčastnily školení Vývojová škála Bayleyové.

Probíhá výběrové řízení na dodávku přístrojového vybavení pořizovaného v rámci projektu. Vyhlášeno bylo podruhé 5.1.2016, 26.2.2016 skončila lhůta pro podání nabídek. Dále bude probíhat hodnocení nabídek, ukončení výběrového řízení je plánováno na květen 2016.

Informace o průběhu realizace projektu ke dni 7.9.2016:

Dne 29. 3. 2016 se dvě lékařky ÚPMD zúčastnily kurzu BSID – Vývojová škála podle Bayleyové. Seznámily se s teoretickými základy, s postupy při administraci a s interpretačními možnostmi revidovaného vydání vývojových škál Bayleyové, které obsahuje škálu mentální, motorickou a škálu chování.

Proběhlo výběrové řízení na dodávku přístrojového vybavení pořizovaného v rámci projektu. Vyhlášeno bylo podruhé 5.1.2016, dne 26.2.2016 skončila lhůta pro podání nabídek. V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky přístrojů došlo dne 26.2.2016 k otevírání obálek předložených nabídek na jednotlivé dílčí části veřejné zakázky. V průběhu dubna 2016 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek včetně posouzení technických parametrů nabízených přístrojů. Dne 20. 4. 2016 byla vyhotovena Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – části 1 – 6 veřejné zakázky (sítnicová kamera pro diagnostiku sítnice nedonošených dětí; ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro vyšetřování CNS, srdce a břicha u novorozenců; modulární systém pro univerzální screening sluchu novorozenců metodou TEOAE a ABR; tříkanálový EMG/EP přístroj; denzitometr a rehabilitační lůžko) a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče – část 2 a 4.

Dne 20. 4. 2016 byla dále zrušena dílčí část 7 veřejné zakázky (kufr s příslušenstvím k vyšetření vývoje dle Bayleyové) a to z důvodu, že v dané lhůtě pro podání nabídek nebyla uchazečem předložena žádná nabídka. Na profil zadavatele byly v průběhu měsíce června nahrány scany podepsaných smluv s vítěznými uchazeči dílčích částí 1 – 6 veřejné zakázky. Veškeré dokumenty jsou dostupné na https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=41180.

Po uzavření smluv s dodavateli jednotlivých částí veřejné zakázky byly zahájeny dodávky zdravotnických přístrojů. V průběhu června byly dodány sítnicová kamera, tříkanálový EMP/EP přístroj, denzitometr a rehabilitační lůžko. V průběhu července byly dodány ultrazvukový přístroj a přístroj pro screening sluchu novorozenců.

V průběhu července byla schválena podstatná změna, kterou byly do rozpočtu projektu doplněny stavební úpravy spočívající v rekonstrukci podlahy ambulance, která bude využívána v rámci projektu k vyšetřením na pořízených přístrojích. Rekonstrukce podlahy byla doplněna do projektu z důvodu špatného stavebnětechnického stavu nášlapné vrstvy a podkladu podlahové konstrukce. Pro nacenění stavebních prací byl proveden průzkum trhu. S dodavatelskou firmou, která nabídla pro toto plnění nejnižší nabídkovou cenu bude uzavřena smlouva o dílo.[:en]

logo Norway grants

Supported by grant from Norway

The Institute for the Care for Mother and Child submitted application for Grant from Norway Funds 2009-2014 in August 2014. The application was successfull and realization of project „Outpatient long-term follow-up of high risk newborns“ was started in March 2015. In June 2015 a complementary application was submitted. This application was also successfull and because of it more necessary medical devices will be bought.

 • Program: CZ11 – Initiatives in public health sector
 • Program area: PA 27-3 – Prevention of diseases and health problems in childhood
 • Registration number: NF-CZ11-OV-1-019-01-2014
 • Contact: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, E-mail: zbynek.stranak@upmd.eu
 • Total budget of the project: 8 201 006 CZK
 • Provided grant: 6 560 805 CZK

The project implementer is the Institute for the Care of Mother and Child, which has been regarded as one of the finest medical facilities in the field of perinatal medicine in the recent years. This is largely due to its specialization and emphasis on the medical expertise of its employees.

The main focus of the project is to provide services concerning secondary and tertiary prevention and follow-up care for the perinatal center. The subject of the current project is primarily the purchase of 7 pieces of specialized equipment that allows in-depth organ examination of the high-risk newborns. This will create conditions for optimal and adequate outpatient care for newborns with very low and extremely low birth weight, as well as for other infants who required intensive care from other causes (infection, perinatal asphyxia, impaired intrauterine growth, multiple pregnancies and presence of congenital defects).

The integral part of the project is the education of the medical staff in long-term follow up of high-risk newborns, namely it will be a training at Bayley Scales of Infant and Toddler Development III. edition. This activity will contribute to improving the overall prognosis of risk infants and conditions for the early diagnosis of disorders of psychomotor and mental development. Another part of the project will be implementation of preventive post-discharge care.

The main benefit of the project is the possibility of carrying out the necessary specialized examinations of high-risk newborns due to the acquisition of modern devices that allow such testing. Currently, the outpatient care for these newborns remains suboptimal due to the lack of such equipment. Specialized ambulance is not able to use the latest ultrasound devices and therefore can not perform all the necessary specialized examinations. To ensure the best available methods of diagnosis and treatment, applicants need to purchase modern diagnostic equipment for the follow-up ambulance in the Perinatal Center.

Webpage (http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi) and grant mechanism (http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014)

Information about realization of the project: 

On March the 29th 2016 two persons took part in a training course Development scale of Bayley.

The ongoing tender concerns the supply of instrumentation and equipment procured under the project. Published on the 5th of January 2016 for the second time, deadline for tender submissions ended on the 26th of Febraury 2016. There will be also evaluation of the offers and the tender selection will be finished by May 2016.

Information about realization of the project to September 7th, 2016:
Two doctors from ÚPMD attended BSID (Bayley Scales of Infant Development) course on the 29th of March 2016. They became acquained with theoretical principles of administration and interpretation of revised edition of Bayley scales which include mental, motor and behaviour scale.
There was a tender for the instrumental equipment purchased within the project. It was proclaimed the second time on the 5th of January 2016. The deadline for tenders submission ended on the 26th of February 2016. Concerning the public contract for the supply of equipment, the envelopes of the submitted offers for individual parts of the public contract were opened on the 26th of February 2016. There was an assessment and an evaluation of the offers during April 2016. Also, an assessment of technical parameters of offered device was included.
The Decision for selecting the best offer was made on the 20th of April – parts 1-6 of public contract (retinal camera for diagnosing retinal diseases in preterm newborns; high-quality newborn ultrasound device, device for diagnosing hearing difficulties in preterm newborns, EMG/EP device, a device for densitometry, a rehabilitation bed). Also, the decision for exclusion of offers was done – parts 2 and 4. The part 7 (Equipment for Bayley scaleys) of public contract was canceled on the 20th of March 2016, because there was no offer submitted by an applicant before the deadline. During June, scans of winners’ signed contracts were placed on a sponsor website. All document are available on https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=41180.
Delivery of the medical equipment started after concluding the contract. Retinal camera, EMP/EP device, device for densitometry and rehabilitation bed arrived in June 2016.
In July, due to the suboptimal condition of the clinic´s floor, reconstruction work was approved as a part of the project. The clinic will be used for realisation of an examination using purchased device. The market research was done in order to determine the cost of reconstruction work. The contract was concluded with the company offering the lowest price.