Identifikační údaje zadavatele:

Název: Ústav pro péči o matku a dítě
Sídlo: Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4 – Podolí
Jednající: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. – ředitel
IČO: 00023698
DIČ: CZ00023698

Ústav pro péči o matku a dítě vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru o výměře 15,22 m2 , umístěného v 1.NP samostatného objektu vrátnice.

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití nebytového prostoru
  • reference zájemce týkající se provozované podnikatelské činnosti
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

K nabídce je nutno přiložit kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Nájemce musí dodržet veškeré zákonné podmínky k provozování zamýšleného účelu užívání.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a výše nabízeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Preferujeme využití pro prodej květin a drobné dekorace.

Dosavadní účel využití: prodejna tabáku, tisku a balených potravin.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 4 roky.

Prohlídka nebytového prostoru je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody se správcem budov p. Beránkem, tel. 296 511 868, případně p. Šrůtovou, tel. 296 511 343.

Lhůta a místo podání nabídky: písemné nabídky doručte do 15.05.2017 na adresu zadavatele, technický úsek, Dana Šrůtová.