logo Norway grants

Informace o průběhu realizace projektu ke dni 30.4.2017:

V říjnu 2016 proběhla rekonstrukce podlahy v 1. místnosti ambulance dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců. Došlo k odstranění původní krytiny podlahy, sanaci podkladu pryskyřicí, úpravě podkladu (penetrace, stěrka), vysprávce a montáži PVC.

V průběhu prosince 2016 byl dodán Kufr k vyšetření vývoje dle Bayleyové III. V lednu 2017 byla schválena podstatná změna spočívající v rozšíření pořizovaného vybavení a to konkrétně dodávka nábytku do ambulance, dodávka přístroje ke screeningu amblyopie a refrakčních vad a SW k denzitometru a rekonstrukce podlahy do 2. místnosti ambulance. Po ukončení vyběrových řízení, byl v březnu 2017 dodán nábytek do ambulance a v průběhu dubna 2017 proběhla dodávka přístroje ke screeningu amblyopie a refrakčních vad a SW k denzitometru.

Dále v průběhu března 2017 proběhla rekonstrukce podlahy ve 2. místnosti ambulance dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců, spočívající v odstranění původní krytiny podlahy, sanaci podkladu pryskyřicí, úpravě podkladu (penetrace, stěrka), vysprávce a montáži PVC.

Výstupy projektu k datu ukončení realizace:

V průběhu realizace projektu byla vybudována ambulance pro dlouhodobé sledování perinatálně ohrožených novorozenců. Do ní byly umístěny pořízené přístroje a vybavení. Ambulance je schopna zajistit vyšetření centrální nervové soustavy, oběhové soustavy, vývodných cest močových a zažívacího systému, specializovaná vyšetření zraku a specializovaná vyšetření sluchu. Ambulance již tedy plně slouží zamýšlenému účelu.

Dalším výstupem projektu jsou nové zdravotnické přístroje. Těch bylo v době realizace pořízeno osm – sítnicová kamera, tříkanálový EMP/EP přístroj, denzitometr, rehabilitační lůžko, přístroj ke screeningu sluchu a k měření evokovaných potenciálů, ultrazvuk, kufr s příslušenstvím k vyšetření vývoje dle Bayleyové III, přístroj ke screeningu amblyopie a refrakčních vad.

V rámci projektu byl sestaven program preventivní dispenzární péče, byl vyhotoven protokol k vyšetřením a byl sledován počet vyšetřených dětí.[:en]logo Norway grants

Information on the realization of the project at 30 April 2017:

In October 2016 reconstruction was carried out on the 1st floor rooms of the outpatient clinic for long-term monitoring of high-risk newborns. The original floor coverings were removed, the substrate reinforced with resins, then treated with primer and screed, and PVC was installed on it.

During December 2016, a briefcase for examining development according to Bayley III arrived. In January 2017, a major change was approved to add more purchased equipment, specifically the delivery of furniture to the clinic, delivery of equipment to screen amblyopia and refractive defects and SW for the densitometer and reconstruction of the 2nd floor rooms of the clinic. After the conclusion of the tender, the furniture was delivered to the clinic in March 2017, and during April 2017 the equipment for screening amblyopia and refractive defects and SW for the densitometer were also delivered.

Furthermore, during March 2017, the floors of the second floor rooms of the clinic for long-term monitoring of high-risk newborns were reconstructed, consisting of removing the original floor covering, treating the substrate with resin, then adding a primer and screed, and finally installing PVC.

Project outputs at the end of realization:

The realization of the project saw the construction of an outpatient clinic for long-term perinatal monitoring of vulnerable infants. Equipment and instruments were purchased and installed in it. The clinic is able to carry out examinations of the central nervous system, circulatory system, urinary tract and gastrointestinal system, specialized eye examinations and specialized hearing tests. The clinic is therefore fully serving its intended purpose.

New medical equipment is another output of the project. At the time of realization, they consisted of eight instruments – fundus camera, three-channel EMP/EP device, densitometer, rehabilitation bed, device to screen hearing and device to measure evoked potentials, ultrasound, briefcase with accessories for examining development according to Bayley III, and a device to screen for amblyopia and refractive defects.

The project also included putting together a program of preventive dispensary care, preparing an examination protocol, and monitoring a number of examined children.

All planned outputs and results of the project had been achieved by the end of the project.