logo IROP

ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v onkogynekologii

  • Název projektu: ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v onkogynekologii
  • Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003056
  • Datum realizace: 1. 3. 2017 – 30. 9. 2018
  • Program dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva 5.

Projekt podpořený prostředky z Evropské unie je zaměřený na modernizaci přístrojového vybavení onkogynekologického centra, jejímž cílem je zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Přístrojové vybavení bude pořízeno dle standardu vybavenosti stanoveného pro specializovaná centra dané věstníkem Ministerstva zdravotnictví (14+17/2015).

Záměrem projektu je úplná a/nebo částečná obnova amortizovaných technologií. Revitalizace technologií je elementárním faktorem pro udržení, event. zlepšení současných výborných výsledků péče o onkologicky nemocné pacientky. Pořízením moderních přístrojů a moderního vybavení v rámci projektu dojde k dosažení kvalitní a dostupné zdravotní péče o onkogynekologicky nemocné pacientky a k zajištění potřebné infrastruktury pro vývoj a implementaci nových diagnostických a terapeutických postupů. Dosažením cíle projektu dojde k udržení kontinuity super specializované péče v rámci národní sítě specializovaných pracovišť s potenciálem některých indikátorů kvality péče.

ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

  • Název projektu: ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
  • Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057
  • Datum realizace: 1. 3. 2017 – 30. 9. 2018
  • Program dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva 5.

Projekt podpořený prostředky z Evropské unie je zaměřený na modernizaci přístrojového vybavení perinatologického centra poskytujícího vysoce specializovanou péči. Přístrojové vybavení bude pořízeno dle standardu vybavenosti stanoveného pro specializovaná centra věstníkem Ministerstva zdravotnictví (2/2014).

V rámci projektu dojde k revitalizaci pracoviště, které se zásadním způsobem podílí na výsledcích reprodukčního zdraví v ČR, k zajištění infrastruktury pro vývoj a implementaci nových diagnostických a terapeutických postupů a ke zlepšení celkové prognózy rizikových gravidit a perinatálně ohrožených jedinců. Dosažením cíle projektu dojde k udržení kontinuity super specializované péče v rámci národní sítě specializovaných pracovišť s potenciálem některých indikátorů kvality péče.