OPZ

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008597

Název projektu: ÚPMD – Vybudování dětské skupiny

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Výzva č. 03_17_074 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha, OBLAST B

Cílem projektu je na adrese Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4 – Podolí (budova Pod hradbami) vybudovat podnikovou dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí. Název dětské skupiny bude Šemík. Harmonogram realizace: od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2020; z toho fáze budování je plánována do 31. 12. 2018. Pro žadatele se jedná o novou činnost, dětskou skupinu dosud neprovozoval. V rámci projektu bude zřízeno a provozováno zařízení péče o děti zaměstnanců Ústavu pro péči o matku a dítě.

Dětská skupina bude vybudována ve vlastních prostorech Ústavu pro péči o matku a dítě. V rámci projektu dojde k přípravě prostor dětské skupiny, zajištění kvalifikovaných pečujících osob a samotnému provozu dětské skupiny.

Projekt bude trvat 31 měsíců – od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 proběhne fáze budování, následně bude do 31. 12. 2020 probíhat provoz zařízení. Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, tedy do 31. 12. 2020. Výstupem projektu bude dětská skupina s kapacitou 12 dětí a 16 zaměstnanců Ústavu pro péči o matku a dítě, kteří využijí možnosti umístit dítě v dětské skupině v místě zaměstnání.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2 493 060,00 Kč.