Vážení návštěvníci,
v souvislosti s mimořádným opatřením přijatým Hygienickou stanicí hlavního města Prahy si Vás dovolujeme informovat, že počínaje dnem 18. 9. 2020 od 18.00 hod. do odvolání platí ve všech prostorách ÚPMD zákaz návštěv.

Porušení tohoto zákazu je přestupkem ve smyslu § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 58/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a trestem za jeho spáchání je pokuta až do výše 3.000.000,- Kč.

Zákaz návštěv vyplývá z nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 11/2020 ze dne 18. 9. 2020, č. j. HSHMP 59979/2020, které bylo přijato v důsledku prudkého zhoršení epidemiologické situace v hlavním městě Praze a kterým bylo nařízeno všem poskytovatelům zdravotních služeb zákaz návštěv pacientů, s výjimkou přítomnosti třetích osob při porodu za přísných pravidel, nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v hospicech. S ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace je tento zákaz snahou chránit rizikové skupiny obyvatel při absenci očkování a za nedostatečnosti ostatních opatření.

Pacienti mají dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, právo přijímat návštěvy s tím, že se tak má dít s ohledem na jejich zdravotní stav, v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů. V souladu s vnitřním řádem, kterým jsou pacienti vázáni, přijal krizový štáb ÚPMD opatření k omezení návštěv už dne 3. 9. 2020. ÚPMD má za to, že ochrana rizikových skupin, zejména kriticky nemocných pacientů těhotenské a neonatologické patologie a novorozenců by žádným jiným méně zatěžujícím opatřením nebyla dostatečně zajištěna.

V případě nerespektování vnitřního řádu, které by bylo možno považovat za závažné narušení poskytování zdravotní služeb, např. právě porušení zákazu návštěv, je též možno takovou osobu za pomoci ochranné služby vykázat mimo zdravotnické zařízení a kontaktovat ve věci orgán ochrany veřejného zdraví.

Neumožnění návštěv se v žádném případě nedotýká práva nezletilých pacientů na neustálou přítomnost zákonného zástupce dle zákona o zdravotních službách. Toto právo je bezvýjimečně ze strany ÚPMD dodržováno a naplňováno, obvykle přítomností matky dítěte.