OPZ

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017069

Název projektu: ÚPMD – Provoz dětské skupiny Šemík I.

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Výzva č. 03_19_103 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v Praze

Cílem projektu je na adrese Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4 – Podolí (budova Pod hradbami) provozovat podnikovou dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí vybudovanou v rámci předchozího projektu (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008597). Název dětské skupiny je Šemík. Harmonogram realizace: od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 (3 pololetí provozu). V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti zaměstnanců Ústavu pro péči o matku a dítě.

Dětská skupina bude provozována ve vlastních prostorech Ústavu pro péči o matku a dítě. V rámci projektu dojde k zajištění kvalifikovaných pečujících osob a samotnému provozu dětské skupiny.

Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, tedy do 30. 6. 2022. Výstupem projektu bude dětská skupina s kapacitou 12 dětí a 17 zaměstnanců Ústavu pro péči o matku a dítě, kteří využijí možnosti umístit dítě v dětské skupině v místě zaměstnání.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 985 760,00 Kč.