logo IROP

  • Název projektu: ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
  • Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057
  • Datum realizace: 1. 3. 2017 – 30. 6. 2019
  • Program dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva 5.

Projekt podpořený prostředky z Evropské unie je zaměřený na modernizaci přístrojového vybavení perinatologického centra poskytujícího vysoce specializovanou péči. Přístrojové vybavení bude pořízeno dle standardu vybavenosti stanoveného pro specializovaná centra věstníkem Ministerstva zdravotnictví (2/2014).

V rámci projektu dojde k revitalizaci pracoviště, které se zásadním způsobem podílí na výsledcích reprodukčního zdraví v ČR, k zajištění infrastruktury pro vývoj a implementaci nových diagnostických a terapeutických postupů a ke zlepšení celkové prognózy rizikových gravidit a perinatálně ohrožených jedinců. Dosažením cíle projektu dojde k udržení kontinuity super specializované péče v rámci národní sítě specializovaných pracovišť s potenciálem některých indikátorů kvality péče.