Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem ženy, jehož incidence má stoupající trend. V roce 2010 bylo zjištěno 6498 nových případů tohoto onemocnění a přibližně 1840 žen z důvodu této diagnozy v ČR zemřelo. Počet nových onemocnění  v daném roce zhoubných nádorem v přepočtu na 100 000 žen označujeme pojmem incidence, počet zemřelých označujeme pojmem mortalita. Přehledné údaje o incidenci a mortalitě zhoubného nádoru prsu v ČR ukazuje graf níže.

Výskyt (incidence) zhoubných nádorů prsu v posledních letech neustále stoupá, současně se však snižuje mortalita (počet zemřelých).

c50

Péče o nemocné ženy s karcinomem prsu spadá v ČR do oblasti gynekologie, chirurgie a onkologie. Mamografický screening významně přispívá k časné diagnostice karcinomu prsu a je určen pro ženy po 45. roce života a je hrazen zdravotními pojišťovnami 1x za 2 roky. V naší ambulanci pro nemoci prsu můžeme našim pacientkám nabídnout klinické vyšetření prsů zkušeným lékařem a v případě nutnosti okamžité provedení mamografie či ultrazvukového vyšetření prsu radiodiagnostickým specialistou. Klinické vyšetření zahrnuje vedle klasického vyšetření pohledem a pohmatem i pečlivý odběr anamnestických údajů včetně rodinné zátěže, menstruační anamnezy, porodnické anamnezy a laktace, užívání hormonů, poranění prsu a předchozích chirurgických zákroků na prsu. Dále je důležité se zeptat na samovyšetřování prsu, event. na předchozí nález resistence v prsu a výtoku z bradavky. Vlastní klinické vyšetření prsu je vhodné provádět po menstruaci ve folikulární fázi cyklu před ovulací. V této době je prs vlivem hormonálních změn dobře vyšetřitelný, nejméně edématozní a vyšetření pohmatem je nebolestivé. Pohledem si všímáme velikosti obou prsů, jejich symetrie, vzhledu bradavky (vpáčená bradavka) a kůže – vzhledu a barvy (pomerančová kůže, retrakce , zarudlá kůže – inflamatorní karcinom).  Palpační vyšetření prsu  provádí systematicky od bradavky ve směru hodinových ručiček v různých polohách pacientky (ve stoje, vleže), s pažemi pacientky podél těla, vbok a zvednutýma rukama nad hlavu. Nezbytné je vyšetřit axilu a nadklíček, kde pátráme po zvětšených lymfatických uzlinách. Pro ilustraci uvádíme několik názorných obrázků.

vysetreni-prsu-01
vysetreni-prsu-02

Zjištění bulky v prsu neznamená ihned onemocnění zhoubným novotvarem, může se jednat o nezhoubný nádor či hormonálně podmíněné změny mléčné žlázy. K odlišení a histologické verifikaci těchto změn je možné u nás provést biopsii, která určí biologickou povahu Vašeho onemocnění a lékaři umožní zahájit adekvátní léčbu.

ÚPMD při diagnostice a léčbě onemocnění prsu úzce spolupracuje se zdravotnickými zařízeními společnosti MEDICON.
ÚPMD se počtem odoperovaných žen s onemocněním prsu řadí mezi nejvýznamnější centra v České republice.

Přehled v ÚPMD prováděných senologických výkonů

  • Excize – vytětí ložiska tkáně za účelem podrobného patologického vyšetření
  • Tumorectomie – odstranění patologického ložiska uvnitř prsního tělesa
  • Segmentectomie / quadrantectomie – odstranění různě veliké části prsního tělesa obsahujícího nádorové ložisko
  • SLND (Sentinel Lymph Node Disection) – specifická metoda umožňující odstranění tzv. sentinelové, strážné lymfatické uzliny v podpaží po předchozím označení radioizotopem technecia
  • Exenterace axilly – kompletní a systematické odstranění mízních uzlin v podpaží

Počty operací prsu v ÚPMD

Zavádíme novou metodu u operací prsu – lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin pomocí magnetického pole

Ústav pro péči o matku a dítě zavádí jako první v České republice metodu – lokalizaci sentinelových (strážných) lymfatických uzlin pomocí magnetického pole. Označení a odstranění těchto uzlin je standardní a nedílnou součástí operačního řešení u naprosté většiny zhoubných nádorů prsu. Výhodou této nové metody, oproti dosud používaným, je zejména nepřítomnost radioaktivity ve značící látce. Zde se k přesné diagnostice využívá bezpečné magnetické pole. Odpadá tak radiační zátěž u pacientky i personálu.

Námi používaný systém sestává ze sondy Sentimag® a magnetické detekční látky Sienna+®. Roztok se před operačním výkonem injekčně vstřikuje do tkáně prsu, odkud se samovolně přesune do lymfatických uzlin. Pomocí sondy Sentimag® pak operatér přesně lokalizuje sentinelovou lymfatickou uzlinu, která má zásadní význam pro posouzení stupně rozšíření zhoubného nádoru prsu a tím i stanovení vhodné následující léčby.

Řada mezinárodních klinických studií potvrdila bezpečnost a účinnost této metody. Užití této metody je schváleno všemi příslušnými úřady ČR a je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění většinou zdravotních pojišťoven.

Sentimag