Certifikáty a ocenění

Kvalita a bezpečí v ÚPMD

Ústav pro péči o matku a dítě (dále jen ÚPMD) se systematicky zábývá sledováním a zvyšováním kvality zdravotní péče dlouhodobě. První certifikát udělený Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ), která je oprávněným hodnotitelem kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v České republice, získalo ÚPMD v roce 2014. 

Laboratoře jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA). 

Hlavní cíle programu kvality a bezpečí ÚPMD jsou:

 • naplňovat požadavky na interní systém hodnocení kvality a bezpečí ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3, písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, resp. minimální požadavky podle Věstníku MZ.,
 • naplňovat požadavky Rezortních bezpečnostních cílů při poskatování zdravotních služeb,
 • poskytovat kvalitní a bezpečnou péči – co nejvíce eliminovat rizika,
 • podporovat komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti – multidisciplinární a etický přístup,
 • pravidelně sledovat a vyhodnocovat nastavené procesy s důrazem na spokojenost pacienta,
 • podporovat vzdělávání zaměstnanců a zavádění nových a osvědčených lékařských a ošetřovatelských metod a postupů. 

Zvyšování kvality a realizace programu

V rámci programu zvyšování kvality je nutné sledovat, zda jsou všechny procesy a systémy v ÚPMD správně nastaveny a dodržovány.  Sběrem dat a jejich srovnáváním v čase sledujeme, zda je vývoj k lepšímu či ne.

Interní audity

Dle Plánu auditů a kontrol probíhají plánované i neplánované interní audity, které na základě stanovených bodů posuzují shodu s vnitřními předpisy. Závěry z auditů jsou podkladem pro zvyšování kvality a bezpečí pacientů.

Spokojenost pacientů

Hodnocení spokojenosti pacientů probíhá ve spolupráci s firmou Health Care Institute (HCI). Kromě této spolupráce je ÚPMd zapojeno do projektu MZ ČR – Národní hodnocení spokojenosti pacientů (NHSP). Na základě těchto informací a podnětů od pacientů jsou přijímána konkrétní opatření.

Pády a dekubity

Vykazování pádů a dekubitů probíhá v ÚPMD v “Nežádoucích událostech”. Šetření probíhá dle metodiky vydané ve Věstníku MZ ČR. Systém hlášení spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Předcházení infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče

Proces předcházení infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče se týká léčebného přístupu, ošeřovatelské péče a dodržování zásad hygienicko-epidemiologického režimu.

Nežádoucí události (NU)

Veškeré nahlášené NU jsou řešeny a v případě potřeby jsou přijámána cílená preventivní a nápravná opatření s cílem minimalizovat riziko jejich opakování a předcházet vzniku dalších NU.

Specifické indikátory kvality

Jednotlivá pracoviště sledují specifické indikátory kvality, které vycházení z problematiky daného oddělení a jsou pro ně důležité pro nápravná opatření ke zvýšení kvality event. bezpečnosti púoskytované zdravotní péče.

Stížnosti

Stížnosti jsou v současné době řešeny nemocničním ombudsmanem dle Metodického pokynu MZ ČR.

BEZPEČNOSTNÍ REZORTNÍ CÍLE

Identifikace pacientů

Od přijetí až do ukončení hospitalizace má u nás každá pacientka i dítě identifikační náramek. Před diagnostickým a terapeutickým výkonem je provedena zdravotnickými pracovníky kontrola identifikace. Náramek přispívá k zajištění bezpečí.

Bezpečné uložení rizikových léčiv

V ÚPMD je kladen důraz na bezpečné uskladňování a podávání rizikových léčiv, mezi které patří zejména návykové látky, léčivo používané v onkologii, inzulíny, heparíny, atd. Tato léčiva jsou na každém oddělení uložena odděleně od běžně užívaných léčiv.

Před každým podáním tohoto léčiva provádí sestra kontrolu (pacient – ordinace – léčivo/název, síla, forma a způsob jeho podání).

Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

Zdravotnický personál (operační tým) před vlastním výkonem provádí bezpečnostní proceduru (identifikace pacienta – identifikace výkonu – identifikace operované strany).

Prevence pádů

Při vstupním pohovoru nelékařský pracovník u všech pacientek hodnotí riziko pádu. Během pobytu je riziko přehodnocováno dle aktuálního stavu pacientek. Cílem ÚPMD je hledat cesty, jak pádům v průběhu hospitalizace co nejvíce předcházet. Pacientky upozorňujeme na možná rizika.

Patří sem mimo jiné:

 • vhodná obuv,
 • dostupná signalizace,
 • dostatečné osvětlení,
 • označení mokré podlahové krytiny,
 • pomůcky na sociálních zařízeních (madla, židle, protiskluzová podlaha).

Hygiena rukou – prevence nozokomiálních infekcí

V ÚPMD klademe velký důraz na správné postupy při provádění hygieny rukou, které prokazatelně snižují riziko vzniku nemocničních infekcí/nozokomiálních nákaz. Naši zaměstnanci jsou pravidelně a opakovaně proškolováni v metodách hygieny rukou.

Celková úroveň hygieny rukou je výsledkem práce všech členů kolektivu, který poskytuje péči pacientům. Změnu může ovlivnit každý – zdravotník, pacient i blízcí pacienta.

Bezpečná komunikace

ÚPMD má zaveden jednotný postup při ústní a telefonické komunikaci při ordinování léků a hlášení laboratorních výsledků. Každá ústní ordinace je bez prodlení zapsána a podepsána ordinujícím lékařem do zdravotnické dokumentace.

Bezpečné předávání pacientů

Každé předávání pacienta mezi směnami je prováděno kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem bezchybného předávání pacienta do jiného zdravotnického zařízení probíhá současně s propouštěcí nebo překladovou zprávou. Ve zprávě jsou uvedeny všechny důležité informace týkající se diagnostického, terapeutického i ošetřovatelského plánu péče.

Anonymní dotazníky spokojenosti

Protože každá pacientka posoudí naše služby subjektivně, periodicky vyhodnocujeme anonymní dotazníky spokojenosti (se službami zdravotníků, s jídlem, prostředím nebo úklidem). Dotazníky máme pro lůžkovou i ambulantní část.

Akreditované laboratoře

Naše laboratoře – biochemická, hematologická a patologická, mají akreditaci v rámci ČIA podle ČSN EN ISO 15 189:2013.