Vedoucí centra
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.

Konzultant
MUDr. Petr Šafář, CSc.

Profil pracoviště

Onkogynekologické centrum ÚPMD se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou prekanceróz (přednádorových stavů) a maligních (zhoubných) onemocnění ženských pohlavních orgánů, včetně prsu.

Moderní onkogynekologická péče je poskytována na základě úzké multidisciplinární (mezioborové) spolupráce. Na léčbě se v ÚPMD podílejí jak gynekologové specializovaní na oblast onkologie, kliničtí onkologové a histopatologové, tak i chirurgové, urologové, radiologové a v případě potřeby i lékaři dalších odborností.

Onkogynekologická operativa má v ÚPMD dlouhou tradici. Svými výsledky a kvalitou péče je onkogynekologické centrum srovnatelné s předními centry v České republice.

Lékaři
MUDr. Erika Utracka – ambulance pro diagnostiku a léčbu trofoblastické nemoci, operativa
MUDr. Karel Rauš – oblast senologie – operativa prsu
MUDr. Ivo Michalička – oblast senologie – operativa prsu

Klinický onkolog
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Chirurg
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Histopatolog
MUDr. Hana Urbancová

Radiolog
MUDr. Blanka Drvoštěpová

Anesteziolog
MUDr. Jaroslava Ščamburová (intenzívní péče)

Farmaceut
PharmDr. Margita Klusáková (příprava chemoterapeutik)

Ambulantní pracoviště centra

 • Všeobecná onkologická ambulance
  Zajišťuje vstupní vyšetření onkologicky nemocných pacientek a veškerou návaznou dispenzární péči v pooperačním období.
  Tel.: 296 511 315
 • Senologická ambulance
  Zajišťuje diagnostiku onemocnění prsu a pooperační kontroly u pacientek před předáním k další onkologické léčbě u pacientek s onemocněním prsu.
  Tel.: 296 511 315
 • Kolposkopická ambulance
  Zajišťuje specializované vyšetření sporných nálezů na hrdle děložním, dispenzarizaci. Vyšetření hrdla děložního jsou prováděna specializovaným lékařem, tzv. expertním kolposkopistou.
  Tel.: 296 511 315
 • Ambulance CTN (Centra pro onemocnění trofoblastu)
  Je jedinou specializovanou ambulancí v ČR centralizující pacientky s benigními i maligními formami trofoblastické nemoci.
  Tel.: 296 511 317
 • Ultrasonografická ambulance
  Detailní ultrasonografické vyšetření před plánovaným výkonem umožňuje v některých případech posoudit rozsah nádorového onemocnění vnitřního ženského genitálu (karcinom hrdla či těla děložního, karcinom vaječníků).

Lůžková pracoviště centra

 • Operační sály
  Veškerá operační léčba probíhá na nových, centrálních, moderně vybavených operačních sálech. V případě rozsáhlého operačního výkonu jsou přítomni specialisté dalších oborů – chirurg, urolog, cévní chirurg apod.
 • JIP
  Časná pooperační péče o onkologické pacientky (spolupráce gynekologa, intenzivisty a internisty) je zajištěna na plně vybavené jednotce intenzivní péče, která disponuje 10ti monitorovanými lůžky.
 • Gynekologická pooperační oddělení
  Předoperační příprava a následná péče po výkonu (po překladu pacientky z JIP) je zajištěna na dvou gynekologických pooperačních odděleních, G2 a G3.
 • Součástí oddělení G3 je chemoterapeutický stacionář – kde probíhá aplikace chemoterapie v semi-ambulantním režimu. Podávaná chemoterapeutika pro jednotlivé cykly chemoterapie jsou připravována přímo v lékárně Ústavu pro péči o matku a dítě.

Spektrum onkogynekologických výkonů – stručný přehled

Malé onkogynekologické operace

 • Biopsie / excize – vytětí tkáně za účelem jejího detailního histo-patologického vyšetření
 • Hysteroskopie – endoskopická metoda umožňující posoudit změny v oblasti kanálu hrdla děložního a dutiny děložní s možností cíleného odstranění tkáně k dalšímu vyšetření (resekce polypu, odstranění sliznice děložní)
 • Operace vulvy
  • Laser vaporizace – odpaření tkáně pomocí laserového paprsku (např. kondylomata accuminata)
  • WLE – wide local excision (vytětí postiženého okrsku tkáně na zevním genitálu)
 • Operace hrdla děložního
  • LLETZ / LEEP – vytětí konusu patologicky změněné tkáně hrdla děložního elektro kličkou
  • NETZ – vytětí konusu patologicky změněné tkáně hrdla děložního jehlou
  • Konizace – vytětí konusu patologicky změněné tkáně hrdla děložního nožem
  • Laser vaporizace

Kyretáž – výkon sloužící k získání vzorku tkáně (pro další vyšetření – histologické) z oblasti kanálu hrdla děložního / dutiny děložní.

Velké onkologické operace/ radikální operace

 • Operace vulvy
  • Vulvektomie – odstranění zevních rodidel
  • Radikální vulvektomie – odstranění zevních rodidel / společně s odstraněním spádových lymfatických uzlin ve tříslech
 • Operace pochvy
  • Kolpektomie – odstranění pochvy
 • Operace hrdla děložního
  • Trachelektomie – kompletní odstranění hrdla děložního
 • Operace dělohy a přívěsků děložních
  • Adnexektomie – odstranění vaječníků a vejcovodů
  • Hysterektomie (abdominální/vaginální/laparoskopická) – jedná se o odstranění dělohy, v indikovaných případech společně s odstraněním vaječníků, vejcovodů
  • Radikální hysterektomie – odstranění dělohy spolu s přiléhající tkání, částí poševní stěny, v některých případech společně s odstraněním mízních uzlin
 • Lymfadenktomie – odstranění mízních uzlin – inguinálních (tříselních), pánevních, paraaortálních (podél aorty), většinou v kombinaci se příslušným základním gynekologickým operačním výkonem (vulvektomií, hysterektomií, adnexektomií, kolpektomií)

Uvedené výkony jsou prováděny samostatně nebo v různých kombinacích dle indikačního vyšetření.

Další radikální výkony

V případě přesahu nádorového onemocnění na další orgány dutiny břišní nebo retroperitonea (mimo gynekologické) ve spolupráci s chirurgem, cévním chirurgem, urologem:

 • Resekční výkony na střevu
 • Resekční výkony na močovém měchýři
 • Resekční výkony v oblasti retroperitonea
 • Resekční výkony v oblasti bránice

Senologické výkony (operace prsu)

 • Excize – vytětí ložiska tkáně za účelem podrobného patologického vyšetření
 • Tumorectomie – odstranění patologického ložiska uvnitř prsního tělesa
 • Segmentectomie / quadrantectomie – odstranění různě veliké části prsního tělesa obsahujícího nádorové ložisko
 • SLND (Sentinel lymph node disection) – specifická metoda umožňující odstranění tzv. sentinelové, strážné lymfatické uzliny v podpaží po předchozím označení radioizotopem technecia
 • Exenterace axilly – kompletní a systematické odstranění mízních uzlin v podpaží

Operace prsu jsou prováděny v Centru pro onemocnění prsu ÚPMD.