Umístění
2. poschodí

Inspekce sester NEO-RES
296 511 514, 296 511 523

Inspekce sester NEO-JIP
296 511 516, 296 511 521

Vedoucí lékař NEO-RES
MUDr. Ivan Berka, Ph.D.

Vedoucí lékař NEO-JIP
MUDr. Jan Širc, Ph.D.

Staniční sestra NEO-RES
Eva Řežábková

Staniční sestra NEO-JIP
Martina Kralertová

Profil pracoviště

Oddělení resuscitační péče (NEO-RES) poskytuje vysoce specializovanou péči o novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi. Jedná se o novorozence extrémně nezralé nebo s velmi nízkou porodní hmotností, s vrozenými vývojovými vadami, infekčními komplikacemi nebo po závažné poruše poporodní adaptace. Oddělení funguje jako celorepublikové centrum pro děti s vrozenou diafragmatickou hernií, ve spolupráci s dětskými chirurgy, kardiochirurgy a neurochirurgy zde probíhají i jiné akutní operační výkony. V návaznosti na Centrum fetální medicíny dochází na oddělení ke koncentraci monochoriálních dvojčat se závažnými komplikacemi (např. fetální transfuzní syndrom), dětí s diagnózou fetální hydrops nebo sakrokokcygeální teratom. Většina pacientů je na oddělení přijímána po porodu v ÚPMD, menší část po transferu ex utero z pracovišť s nižší specializací.

Oddělení intenzivní péče (NEO-JIP) navazuje na NEO-RES a poskytuje péči převážně o stabilizované nezralé novorozence s chronickým plicním onemocněním vyžadující dlouhodobou ventilační podporu a oxygenoterapii. Dalšími pacienty oddělení jsou děti se syndromem krátkého střeva, vysokým rizikem intestinálního selhání a dependencÍ na parenterální výživě. Komplexní péče zahrnuje individualizovanou enterální výživu, prevenci a terapii kostního metabolického onemocnění a anémie z nezralosti. Specializovaná léčba retinopatie z nezralosti probíhá ve spolupráci s dětskými oftalmology. U nejrizikovějších pacientů je během hospitalizace iniciována dechová a reflexní fyzioterapie.V souladu s nejnovějšími trendy je na oddělení maximálně podporována vývojová péče s důrazem na časné a pravidelné zapojování rodičů, bazální součástí je i jejich psychosociální podpora.

Ukázka péče a vybavení

Inkubátor, ventilátor (konvenční umělá plicní ventilace, nekonvenční vysokofrekvenční ventilace, nazální distenční terapie – CPAP), monitor, infuzní pumpy.

Inzerce splavného centrálního žilního katetru.

Nasogastrická sonda k podání výživy, saturační čidlo. Bed-side sonografická diagnostika.

Neobed – polohování a péče o komfort novorozence.

Péče rodičů, klokánkování.