Název: Ústav pro péči o matku a dítě

Důvod a způsob založení: Zřizovací listina (pdf)

Organizační schéma: Organizační schéma (pdf)

Kontaktní spojení: Kontakty

IČ: 00023698

DIČ: CZ00023698

Dokumenty

Žádosti o informace, příjem žádostí, formuláře

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímÚstav pro péči o matku a dítě je institucí, která dbá na transparentnost. Proto respektuje povinnost poskytovat žadatelům informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Použijte Žádost o informace ze zdravotnické dokumentace (pdf).

Informace ze zdravotnické dokumentace: Jak žádat o informace ze zdravotnické dokumentace (nahlížení, pořizování výpisů nebo kopií) (pdf)

Vniřní řád ÚPMD: Vnitřní řád (pdf)

Nemocniční ombudsman v ÚPMD

Na základě Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR byl v ÚPMD jmenován ředitelem Nemocniční ombudsman s působností pouze v rámci ÚPMD – Mgr. Martina Vacková.

Kdo je nemocniční ombudsman a jeho povinnosti

Nemocniční ombudsman je osobou pověřenou vyřizováním podnětů a stížností, pomáhá jednotlivcům, pacientům i zdravotníkům a zároveň odhaluje systémové nedostatky a usiluje o nápravu. Úkolem nemocničního ombudsmana je chránit práva pacientů, zachovávat mlčenlivost a pomáhat řešit vzniklé problémy na poli porušení povinností poskytovatele. Klíčové pro řešení stížností je nalezení rovnováhy mezi formalizovanými postupy a postupy, které jsou naplněny hodnotami jako je důvěra, důstojnost, respekt

Povinností ombudsmana je ve spolupráci s vedením nemocnice a jednotlivých oddělení prošetřit podanou stížnost či podnět, navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a s výsledkem šetření v zákonné lhůtě písemně seznámit stěžovatele.

Kdo a s čím se může obrátit na ombudsmana?

Na ombudsmana se mohou občané obrátit se stížnostmi a podněty týkajícími se všech oblastí činnosti ÚPMD:

 • léčebné a ošetřovatelské péče, 
 • etiky a chování zaměstnanců,
 • provozně-organizační problémy atd.

Jak postupovat při podávání podnětu nebo stížnosti

Seznam zkratek používaných v ÚPMD

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • vyhláška MF 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • vyhláška MF 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkek
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Výše uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů, resp. Sbírce mezinárodních smluv.

V souladu s § 13 zákona č. 309/1999 Sb. jsou Kraje a hlavní město Praha povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie. Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou povinny umožnit nahlížení do Sbírky zákonů za stejných podmínek jako v předchozí větě.

Podpora zdraví a prevence nemoci v ÚPMD: Podpora zdraví a prevence nemoci v ÚPMD (pdf)

Úhrady za poskytování služeb: Ceník hrazených služeb

Výroční zprávy: Výroční zprávy

Práva a povinnosti pacientů, kodexy a charty

Informované souhlasy

V ÚPMD je klade důraz na dobrou informovanost pacientů o poskytovaných zdravotních službách. Kromě ústního sdělování všech důležitých informací máme vypracovaný celý soubor písemných informací a souhlasů: