Vedoucí pracoviště
Bc. Světlana Formanová
tel.: 296 511 210
knihovna@upmd.eu

Provozní doba
po: 07.30 – 12.00
út: 07.30 – 16.00
st: 07.30 – 16.00
čt: 13.00 – 16.00
pá: 07.30 – 16.00

Profil pracoviště

Lékařská knihovna Ústavu pro péči o matku a dítě působí jako specializovaná knihovna se zaměřením pro gynekologii, porodnictví, perinatologii a neonatologii.

Činnost lékařské knihovny Ústavu pro péči o matku a dítě se datuje od roku 1951, od roku vzniku celého ústavu.

Knihovna poskytuje služby lékařům, zdravotním sestrám i ostatním specialistům, včetně lékařů, kteří se připravují na atestace. Dále zprostředkovává služby stážistům, studentům VŠ, VOŠ, SŠ, pedagogům a ostatní odborné zdravotnické veřejnosti. Knihovna spolupracuje se sítí lékařských knihoven v celé ČR. Poskytuje údaje do celostátní evidence zahraniční literatury. Knihovna vyřizuje meziknihovní výpůjční službu, mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, cirkulaci časopisů. Knihovna zajišťuje rešeršní služby – důležitým informačním zdrojem je přístup do plnotextových databází.

V knihovně je vedena agenda publikační a přednáškové činnosti pracovníků ústavu, dále archiv vědeckých prací našich pracovníků. Mimo těchto služeb lékařská knihovna také zajišťuje půjčování a správu didaktické techniky a zajišťuje provoz a správu zaměstnanecké knihovny s beletrií.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici studovnu a půjčovnu. Velikost fondu je téměř 12 000 svazků. Mimo centrální knihovnu je část fondu umístěna v 5 detašovaných příručkách. Ve studovně je k dispozici cca 70 titulů zahraničních a českých periodik včetně unikátních titulů.

Knihovna buduje fond se zřetelem na zaměření ústavu. Převážná část knihovního fondu je volně přístupná, s výjimkou staršího fondu uloženého v depozitáři. Výpůjčky jsou prezenční u unikátních titulů a absenční u ostatních materiálů. Výpůjční lhůta se řídí výpůjčním řádem knihovny.

Od roku 1995 se knihovna každoročně akredituje a získává osvědčení pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Po schválení knihovního zákona v roce 2001 byla lékařská knihovna zapsána do evidence knihoven jako specializovaná knihovna.