Pedagogická činnost

ÚPMD je klinickým pracovištěm, které ve smyslu platné legislativy ČR zajišťuje komplexně postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Pregraduální vzdělávání

ÚPMD poskytuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti pregraduálního vzdělávání zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Je externím pracovištěm 3.LF UK, které zajišťuje výuku v oboru gynekologie a porodnictví díky svým kapacitním možnostem a velkému objemu odborných výkonů. Vyučující oboru gynekologie a porodnictví jsou součástí katedry gynekologie a porodnictví 3.LF UK. Odbornou přípravu zajišťuje formou blokových stáží i studujícím ostatních pražských lékařských fakult.

Postgraduální vzdělávání

ÚPMD zajišťuje postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Díky velkému objemu vysoce specializované péče i péče standardní, je způsobilý pro efektivní realizaci vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví i oboru reprodukční medicína ve smyslu zákona 95/2004. ÚPMD je mateřským pracovištěm lékařů ve specializační přípravě na rezidenčních místech, dále poskytuje specializační stáže externím školencům ve smyslu vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví. Ústav je připraven naplňovat vzdělávací program připravovaných subspecializací: onkogynekologie, fetomaternální medicína, urogynekologie. Mezinárodní akreditace evropské gynekologicko-porodnické společnosti EBCOG pro postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví umožňuje postgraduální výcvik nejen lékařů z České republiky, ale i ostatních členských zemí EU. Kolektiv katedry se podílí též na zpracování podkladů pro legislativní změny. Pracoval na úpravě vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví v souladu s podmínkami členských zemích EU. Kolektiv katedry se podílel na přípravě nových specializačních oborů fetomaternální medicína, onkogynekologie a urogynekologie a jejich vzdělávacích programů, které jsou definovány v členských zemích EU, a které by měly být v budoucnosti dostupné i v ČR. Cílem tohoto procesu je úplná kompatibilita vzdělávacího procesu, která umožní lékařům, kteří absolvovali postgraduální přípravu v České republice, pracovat jako lékaři – specialisté v kterékoliv členské zemi EU.

Vzdělávací akce katedry gynekologie a porodnictví

Kolektiv katedry gynekologie a porodnictví realizuje vzdělávací akce v rámci IPVZ i samostatných. Kromě tradičních specializačních kurzů a stáží jsou to zejména prakticky orientované workshopy zaměřené na osvojení konkrétních odborných výkonů a operačních technik a podobně zaměřené odborné stáže.
http://www.ipvz.cz/jak-se-prihlasit-na-vzdelavaci-akci-ipvz.aspx

Journal club

Součástí pregraduální i postgraduální přípravy je práce s odbornými informačními zdroji. Pro osvojení kritického přístupu k odborným publikacím je pravidelně používána metoda Journal-clubu. Školenci pravidelně analyzují publikované studie formou diskuse, jejíž závěry jsou publikovány v přehledné formě na intranetu.

Atestační zkoušky

ÚPMD se jako akreditované klinické pracoviště podílí na organizuje atestačních zkoušek certifikovaných kurzů oborů onkogynekologe, urogynekologie, fetomaternální medicína, reprodukční medicína dle pověření MZ ČR ve smyslu platného zákona. Členové pedagogického sboru ÚPMD jsou akreditovanými examinátory atestačních zkoušek specializačního oboru gynekologie a porodnictví i certifikovaných kurzů.
Důležité dokumenty v oblasti vzdělávání
Zákon 95/2004 Sb.
Vzdělávací programy

  • Podle zákona 95/2004 Sb. z roku 2005
  • Podle vyhlášky 185/2009 Sb.
  • Podle 361/2010 Sb.

Akreditovaná pracoviště
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_942_3.html
Atestační otázky
http://www.ipvz.cz/atestacni-otazky.aspx
Žádosti týkající se specializačního i celoživotního vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění
http://www.ipvz.cz/lekari-a-zubni-lekari.aspx