Vědecká a výzkumná činnost ÚPMD v současné době vychází z mnohaletých tradic při řešení různých vědecko-výzkumných projektů. V posledních letech se věda a výzkum ÚPMD orientuje především na oblasti související se zaměřením poskytované léčebně-preventivní péče: gynekologie, porodnictví a neonatologie.

Vědecko-výzkumné zaměření ÚPMD je nyní diferencováno do 5 tematických celků:

 1. Choroby reprodukčních orgánů ženy
 2. Poruchy raného vývoje plodu
 3. Poruchy zdravého startu do života – fetální medicína
 4. Poruchy v neonatálním období
 5. Reprodukční epidemiologie

Prioritou výzkumu v ÚPMD a účelem výsledků výzkumu jednotlivých dílčích úkolů je přispět ke zvýšení účinnosti postupů, které povedou ke snížení sledovaných reprodukčních poruch. Za takový cíl je ale nutno považovat nejen zlepšení diagnostických a preventivně-léčebných postupů, ale také poznání mechanismu vzniku těchto poruch, které by se mohlo stát východiskem k vývoji těchto nových postupů.

Úspěšně řešené granty IGA MZ ČR v uplynulém období

 • Klinické srovnání vaginální hysterktomie (VH), laparoskopicky asistované hysterktomie (LAVH) a totální laparoskopické hysterktomie (LH) u pacientek s benigním onemocněním dělohy a adnex. IGA MZ ČR XG 7915-2
 • Prenatální screening fetálních abnormalit v I. trimestru těhotenství. IGA MZ ČR NH 6220-3
 • Základní antropometrické údaje o novorozencích v ČR. IGA MZ ČR 37441
 • Perinatologický informační systém. IGA MZ ČR NE 6452-3
 • Sdílejí autoimunitní potraty a preeklampsie společné patogenetické mechanismy? IGA MZ ČR NI 4734-3
 • Patologická imunita proti trofoblastu a endometriu jako možná příčina poruch plodnosti žen. IGA MZ ČR NH 6463-3
 • Optimalizace indukce plicní zralosti u novorozenců velmi a extrémně nízké porodní hmotnosti. IGA MZ ČR NG 6227-3
 • Objektivní charakteristiky novorozeneckého EEG. IGA MZ ČR IZ 4062-3
 • Česká verze metody KID, její diagnostický a výchovný význam. IGA MZ ČR IZ 4061-3
 • Hodnocení vývoje nedonošených dětí velmi nízké porodní hmotnosti v perinatologických centrech podle české verze metody KID. IGA MZ ČR NE 6221-3
 • Optimalizace terapeutického a diagnostického protokolu u pacientů s kongenitální diafragmatickou hernií. IGA MZ ČR ND 4733-3
 • Užití vývojových škál Bayleyové pro hodnocení psychomotorického vývoje české populace dětí. IGA MZ ČR IZ 4063-3
 • Psychomotorické ověření a národní standardizace metody Bayleyové (BSID-II) pro hodnocení vývoje dětí raného věku. IGA MZ ČR NF 6237/4
 • Optimalizace léčby perzistující hypertenze u novorozenců s akutním respiračním selháním. IGA MZ ČR NE 4735-3
 • Biologicko-sociální vlivy jako determinující faktory pro vznik vybraných typů vrozených vad v České republice. IGA MZ ČR 5764-3
 • Incidence a prenatální diagnostika vrozených vad v České republice IGA MZ ČR NJ 6214-3
 • Výskyt vrozených vad u dětí z těhotenství s užíváním léků v I.trimestru v České republice. IGA MZ ČR NJ 6224-3
 • Děti narozené z těhotenství docílených metodami asistované reprodukce v ČR: výskyt vrozených vad, chromozomálních aberací a přežití v prvním roce života. IGA MZ ČR NJ 6491-3
 • Analýza prenatální diagnostiky a přežívání dětí s vybranými typy vrozených vad v České republice. IGA MZ ČR NJ 7516-3
 • Analýza příčin perinatální morbidity v ČR – podklad pro pokračování účasti ČR v mezinárodním projektu WHO OBSQID. IGA MZ ČR NO 4740-2
 • Prevence alergických onemocnění perorálním osídlením střeva nepatogenním kmenem E.coli (vakcina COLINFANT) po narození u dětí alergických matek. IGA MZ ČR NI 7525-3
 • Prevence alergie u dětí alergických matek. IGA MZ ČR NI 7523/3