Hlavní činností Ústavu pro péči o matku a dítě je poskytování zdravotních služeb v jednotlivých medicínských oborech:

Lékařské obory (abecedně)

Podrobněji se o zdravotních službách a pracovištích, na kterých jsou poskytovány, dočtete v sekci Odborná pracoviště.

Zdravotní služby hrazené zdravotními pojišťovnami

ÚPMD má v současné době smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami, které působí na území ČR. To znamená, že jsou pojištěným pacientům zdravotní služby v ÚPMD poskytovány bezplatně – hradí je zdravotní pojišťovny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Přehled smluvních zdravotních pojišťoven ÚPMD:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Škoda
  • Zdravotní pojišťovna MV ČR
  • Revírní bratrská pokladna

Zdravotní služby nehrazené zdravotními pojišťovnami

Některé zdravotní služby nehradí zdravotní pojišťovny a jejich poskytování je spojeno s přímou úhradou pacienta. Přehled jak těchto zdravotních služeb, tak i dalších – nezdravotních služeb naleznete v Nadstandardních službách a Ceníku ÚPMD.

Zdravotní služby poskytované cizincům

ÚPMD poskytuje zdravotní služby i cizím státním příslušníkům.

Úhrada těchto služeb se přitom řídí směrnicemi EU, uzavřenými mezistátními smlouvami, zákony a vyhláškami ČR, které upravují poskytování zdravotních služeb, zejm. úhradovou vyhláškou, případným sjednaným „smluvním“ zdravotním pojištěním a dalšími dokumenty.

Pro výši úhrady je důležité, zda se jedná o zdravotní péči plánovanou nebo neodkladnou.

Podrobnější informace o podmínkách mohou zahraniční pacienti získat na Oddělení úhrad zdravotních služeb ÚPMD: e-mail: ivana.hrubcova@upmd.eu, telefon: 296 511 211, 296 511 176